Gói Miễn Phí
0đ
7 ngày
📌 Sử dụng tính năng cơ bản Lá Số Bát Tự.
📌 Sử dụng tính năng cơ bản Xem Ngày Tốt.
Gói 1
300000đ
3 ngày
Sử dụng full tính năng Lá Số Bát Tự :
📌 Diễn giải các yếu tố trong lá số.
📌 Xác định vòng đời tốt xấu.
📌 Xác định các yếu tố thần sát ảnh hưởng trong lá số mỗi năm, mỗi 10 năm.
📌 Xác định các hướng nhà tốt xấu so với tuổi cá nhân.
📌 Hỗ trợ giải đáp sử dụng.
📌 Miễn phí tính năng Xem Ngày Tốt.
Gói 3
1500000đ
365 ngày
Sử dụng full tính năng Lá Số Bát Tự :
📌 Diễn giải các yếu tố trong lá số.
📌 Xác định vòng đời tốt xấu.
📌 Xác định các yếu tố thần sát ảnh hưởng trong lá số mỗi năm, mỗi 10 năm.
📌 Xác định các hướng nhà tốt xấu so với tuổi cá nhân.
📌 Hỗ trợ giải đáp sử dụng.
📌 Miễn phí tính năng Xem Ngày Tốt.
Gói 4
11000000đ
36500 ngày
Sử dụng full tính năng Lá Số Bát Tự :
📌 Diễn giải các yếu tố trong lá số.
📌 Xác định vòng đời tốt xấu.
📌 Xác định các yếu tố thần sát ảnh hưởng trong lá số mỗi năm, mỗi 10 năm.
📌 Hỗ trợ giải đáp sử dụng.
📌 Xác định các hướng nhà tốt xấu so với tuổi cá nhân.
📌 Miễn phí tính năng Xem Ngày Tốt.
Gói 5
5000000đ
180 ngày
Sử dụng full tính năng Thần số học :
📌 Con số chủ đạo
📌 Năng lực tự nhiên sẵn có
📌 Năng lực bên trong
📌 Năng lực thể hiện bên ngoài
📌 Chỉ số thái độ
📌 Con số ngày sinh
📌 Ý nghĩa tên riêng
📌 Con số năm cá nhân
📌 Sứ mệnh cuộc đời
📌 Bốn giai đoạn thử thách
Gói 6
8000000đ
365 ngày
Sử dụng full tính năng Thần số học :
📌 Con số chủ đạo
📌 Năng lực tự nhiên sẵn có
📌 Năng lực bên trong
📌 Năng lực thể hiện bên ngoài
📌 Chỉ số thái độ
📌 Con số ngày sinh
📌 Ý nghĩa tên riêng
📌 Con số năm cá nhân
📌 Sứ mệnh cuộc đời
📌 Bốn giai đoạn thử thách
Gói 7
12000000đ
365000 ngày
Sử dụng full tính năng Thần số học :
📌 Con số chủ đạo
📌 Năng lực tự nhiên sẵn có
📌 Năng lực bên trong
📌 Năng lực thể hiện bên ngoài
📌 Chỉ số thái độ
📌 Con số ngày sinh
📌 Ý nghĩa tên riêng
📌 Con số năm cá nhân
📌 Sứ mệnh cuộc đời
📌 Bốn giai đoạn thử thách