XEM LỊCH DỤNG SỰ NGÀY

THÁNG NĂM

( AL

/

)

Tiết Thập Nhị Trực:
NĂM
THÁNG
NGÀY

GIỜ HOÀNG ĐẠO

GIỜ XUẤT HÀNH

HƯỚNG XUẤT HÀNH

TUỔI XUNG KHẮC